Personel Servis Taþýmacýlýðý

Derviþoðlu Turizm; her geçen gün ülkemizin önde gelen firmalarýný hizmet aðýna katarak büyümesine devam etmektedir.

Bu büyüme ile birlikte çalýþtýrdýðý personellerin mesleki ve kiþisel yetkinliklerini sürekli geliþtirerek, yönetim sistemlerine hakim, teknolojiyi eksiksiz kullanan, müþteri istek ve beklentilerinin üzerinde hareket eden, kurgulayan, sektördeki deðiþiklikleri takip eden, deðiþime ayak uyduran kadrolar oluþturulmaktadýr.

Farklý þekilde, günde yaklaþýk 1200 personel, 250 servis aracý ile taþýnmaktadýr. Operasyon personellerimiz iletiþim konusunda teknolojinin sunduðu en ileri imkanlarla donatýlmýþ olup hizmetin aksamasýna neden olacak uygunsuzluklar karþýsýnda gerek þirketimizle gerekse müþteri yönetici ve personelleri ile anýnda iletiþim kurarak ve gerekli koordinasyonu saðlayarak uygunsuzluklarý anýnda ve yerinde çözmektedir.

PERSONEL SERVÝS TALEP FORMU ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu sayfa 3896 defa izlendiÝLETÝÞÝM:
Derviþoðlu Turizm Taþýmacýlýk
Adres: Atýfbey Mh, Hüseyin Tülü Ýþ Merkezi, 5. Sk. No:31/205,
35410 Gaziemir / ÝZMÝR
Telefon: 0 232 251 47 50
GSM:    0 532 273 07 02
e-mail: info@dervisogluturizm.comtasarým ve kodlama www.portakalweb.net