Özel Transfer Hizmetleri

Derviþoðlu Turizm bünyesinde var olan özel transfer hizmetleri birimimiz; sektöründe isim yapmýþ yerli ve yabancý sermayeli firmalarýn üst düzey yöneticilerine, özel konuklarýna ve þirket personellerine, modern ve donanýmlý araçlarla, deneyimli ve saygýlý araç sürücüleri ile özel taþýmacýlýk hizmeti vermektedir.

Özel transfer hizmetlerinde; firmalarýn ihtiyaç duyduðu kadar araç, þoförlü olarak kullanýma sunulmaktadýr. Böylece firma çalýþanlarýnýn ulaþýmý; yerli ve yabancý misafirlerinin otelden karþýlanmasý, toplantýlara götürülmesi, havaalaný transferleri, uzak ya da yakýn mesafe ulaþýmlarý karþýlanmaktadýr. Bu sayede firmalar araç satýn alma, bakým ve personele avans verme, taksi fiþi, masraf formu doldurma gibi personel giderleri ile uðraþmamaktadýr. Bu sistem sayesinde firmalar tasarruf etmekte, ayný zamanda ulaþýmdan kaynaklanan problemlerle karþýlaþmamaktadýr.

Firmalarýn farklý iþletmelerine, bankalara, gümrüklere, resmi dairelere evrak götürülmesi gibi iþlerin takibi de talep edildiði taktirde Özel Transfer Hizmetleri Birimimizce gerçekleþtirilmektedir.

Özel Transfer Hizmeti sýrasýnda kullandýðýmýz araçlarýmýz, 7/24 esasýna dayalý olarak araç takip sistemi ile kontrol altýnda tutulmakta, istenildiði anda tüm transfer takip verilerine ulaþýlmaktadýr.

Ayrý ayrý takip edilen masraf kalemleri yerine giderlerin kolaylýkla takip edilebileceði “Tek Fatura Sistemi” oluþturulmuþtur. Böylelikle kontrol ve denetim kolaylaþmýþtýr. Firmalara; istedikleri tüm bilgilere, rapor formatýnda aylýk veya günlük olarak ulaþma imkaný sunulmuþtur.

ÖZEL TRANSFER HÝZMETLERÝ TALEP FORMU ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu sayfa 3559 defa izlendiÝLETÝÞÝM:
Derviþoðlu Turizm Taþýmacýlýk
Adres: Atýfbey Mh, Hüseyin Tülü Ýþ Merkezi, 5. Sk. No:31/205,
35410 Gaziemir / ÝZMÝR
Telefon: 0 232 251 47 50
GSM:    0 532 273 07 02
e-mail: info@dervisogluturizm.comtasarým ve kodlama www.portakalweb.net